Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten 1987

Nedlloyd Seoul

( 15-01-87 New Orleans tot Abidjan 30-05-87) Indonesische bemanning CARIB-ECSA niet meer naar Houston
New Orleans

Kapitein D.Plooy 8/05
C.van der Maas
Hoofd Wtk G.Godschalk
N.M.Meinsma
A.Wittekoek
1e stuurman J.E.T.van Kampen 7/03
F.Monteiro
2e Wtk Andries J.K.Rump 8/5
L.Smit
2e stuurman J.Stroo maart B.J.van Vulpen 3e Wtk H.W.Stoelinga 7/03
A.G.K.Schrijver
3e stuurman N.J.Spiljard 3/02
Harm de Vries
4e Wtk W.P.de Geest (de Canadees)
4e stuurman Gerrit Meinen 5e Wtk P.Berghout
ll stuurman G.A.Buist. ll wtk J.N.Wichers
Radio Officier Laurens A. v.d.Hoeven 3/02
J.R.Bruin

Nedlloyd Seoul

(21-09-87 BA/Montevideo tot 8-2-88 Durban) Zelfde bemanning. Dienst wederom gewijzigd. Nu via Brazilië kust i.p.v. West Afrika. “CARIBEXS”.

Kapitein R.J.Piso Hoofd Wtk A.Wittekoek
N.M.Meinsma
1e stuurman J.L.Gorissen en echtgen. 20/11
J.M.Engelman
2e Wtk C.H.Fritz 21/01
2e stuurman K.A.Mammem 14/12
J.C.Ulrich
3e Wtk W.P.Knecht 14/12
G.T.Pauli
3e stuurman E.J.Veenemans 20/11
A.E.Nieuwerf
4e Wtk P.D.Kapelle tot 28/09
Bart Miete
4e stuurman A.G.F.Toet 3/10
W.van Rhijn
5e Wtk
ll stuurman H.C. de Munck ll wtk
Radio Officier L.A.Groebbe en echtgen 3/10
C.Blom

Nedlloyd Dejima

januari-maart

Kapitein A.C. van Loo
P. Beiers
Hoofd Wtk D.B.J. Valk
1e stuurman R. van Willigenburg 2e Wtk G.C.R. Verdam
K.J.A. Bouma
2e stuurman H.T.J. Koordes
G. Speld
3e Wtk C.L.F. Meihuizen
3e stuurman G.H. Gerritsen 4e Wtk R. van Noort
M.H.A. Viset
4e stuurman 5e Wtk C.H. Brand
J. Toet
ll stuurman M.M.W. Smolders
J.W. van Wijngaarden
R.H.W. Lakeman
P.B.A. Coster
ll wtk A. Heidema
Radio Officier J.H. van den Toorn

Nedlloyd Dejima

juli-oktober

Kapitein F.J. Broersma
H.J. van den Berge
J. Jonkman
Hoofd Wtk D.B.J. Valk
1e stuurman R. van Willigenburg
P.P. van der Jagt
2e Wtk C. Rog
K.J.A. Bouma
2e stuurman J.F.E. van Dijk
R.A. Groenendijk
3e Wtk L.J.A. Gabriels
3e stuurman A.W.D. Sutherland
A.J. Alenson
4e Wtk P.L.L. Verhulst
W.P. de Geest
4e stuurman 5e Wtk R. Schoenmaker
J.H.M. Rood
Mar.Off A.J. Guichelaar
H.J. Smith
ll wtk D. Struyf
A.E. Weeke
Radio Officier H.K.Tuinman
G.K. Wouters

1986 | Plaatsingen | 1988