Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten 1980

Nedlloyd Willemskerk

(Antwerpen 25-06-80 tot Rotterdam 5-11-80) Europa Pakistan-India. Nederlandse/Iberische bemanning

Kapitein A.Sassen en echtgen
kust D.C.M. van der Kroft
Hoofd Wtk J.de Pagter
N.M.Meinsma
J.de Pagter.
1e stuurman A.Blanksma
M.Van Ommen en echtgen+dochter.
2e Wtk A.Noort
B.Leegerstee
2e stuurman Maarten Zier
kustreis E.Wiegers
3e Wtk R.G.Bos 27/06
G.Wolterbeek
3e stuurman H.T.J.Koordes 27/06
Joh.Grimbergen en echtgen.
4e Wtk G.Oosterveld 9/10
F.Hoiting
4e stuurman Teun Zondag
kustreis C.Coppens en echtgen.
5e Wtk M.W.Bek
Radio Officier Leen Regt  
Dek Stagiairs Jos Odijk
Luc v.d.Vorm
MK Stagairs F.Roelink
E.Ekkel

Nedlloyd Hong Kong

januari-juni

Kapitein G.J. van der Heiden
S. Westerweel
Hoofd Wtk H.J. van der Veer
A.B. Oxfoort
1e stuurman R. van Willigenburg
G. de Kruijk
2e Wtk K.H. Stap
J. van Lare
2e stuurman D. Scholtens
J.,C. Vermunt
3e Wtk A.J. Salokory
J.W. Boidin
3e stuurman J.W.C.P. van Caam
H. Kool
4e Wtk J.J. Klouwens
4e stuurman A.J. Samplonius 5e Wtk R. Wassink
F. Jongkees
ll stuurman ll wtk G.B. van der Vlies
J. de Winter
Radio Officier G.H.J. Wassink

Nedlloyd Kyoto

september-december

Kapitein M.M. Adamse Hoofd Wtk N. Commijs
S. Barendregt
1e stuurman R. van Willligenburg 2e Wtk H.S.J. Vellinga
2e stuurman T. Wouda
D. Nijhoff
3e Wtk J. van Selm
3e stuurman W.H.D. Fockema Andreae
B.J. Bokhoven
4e Wtk W.P. de Weger
4e stuurman 5e Wtk
ll stuurman H.J. de Vries ll wtk
Radio Officier R.J. Wicherts

1979 | Plaatsingen | 1981