Home | Wegwijzer | Archief | Plaatsingslijsten

Plaatsingslijsten 1961

Straat Clarence

 

Staand L-R: 3e Wtk. Henk Frenks; 2e Stm. P.A. Loeff; 4e Wtk. Gijs Romijn; 5e Wtk. G.Witteveen; Marconist ?; 3e Stm. Jan Duit; 4e Wtk. Frits Huizinga; 4e Stm. W.Houwing; Captain J.M. de Bruyn;
Zittend L-R: 5e wtk. Tjeerd Molenaar; 2e Wtk. H.C. Smeenk, 1e Stm. van Louw(?) en Hfd. Wtk. Henk Deggens.

Kapitein J.M. de Bruyn Hoofd Wtk H.M. Deggens
1e stuurman van Louw (?) 2e Wtk H.C. Smeenk
2e stuurman P.A. Loeff 3e Wtk H.L. Frenks
3e stuurman J. J. Duit 4e Wtk F. Huizinga
A.G.C. Romijn
4e stuurman W.K.R. Houwing 5e Wtk Tjeerd Molenaar
G.W. Witteveen
Radio Officier ?

Tjitjalenka

Kapitein P. Hoetjer Hoofd Wtk P. van Gameren
1e stuurman J. Pronk 2e Wtk J. Tamboer
2e stuurman O.J. van de Baan 3e Wtk J. Ligtenberg
3e stuurman E. van Laren 4e Wtk W.M.J. Akkerman
4e stuurman T.A.J. Gulmans
B. Vogel
P.H.W.O. Jongeleen
5e Wtk S. Tamboer
A. Kramer
B. Lievers
Radio Officier Otto (1e)
Poem (2e)
ll Wtk A.C. Verhulst
C.M.A. van Vugt
Scheepsarts Chi Ta Chin Purser K.A.W.M. Verkerk

Waibalong

Kapitein S.J.Krijt
H.Meijer
Hoofd Wtk W.H.C.de Wit
S.L.Schot
1e stuurman H.A.v.Geldere 2e Wtk A.B.Oxfoort
B.v.Riessen
2e stuurman F.E.Roelofsma 3e Wtk J.H.de Graaf
3e stuurman J.J.M.Wasser 4e Wtk Th.G.Pondaag
4e stuurman B.W.Smaal 5e Wtk P.S.Hoope
A.J.C.Reek
ll stuurman N.D. Tibout ll Wtk A.J.Altman
Radio Officier ? ElectriciŽn* P.J.Hengstz
*=extra tbv inbouw AC

1960 | Plaatsingen | 1962